Sunday, April 8, 2012

ครูที่ปรึกษาประจำหลักสูตร

นางลำเจียก สองสีดา
ตำแหน่ง ครู คศ.2
วิทยฐานะ ชำนาญการ
email :

นางกรรณิการ์ ยศตื้อ
ตำแหน่ง ครู คศ.2
วิทยฐานะ ชำนาญการ
email :

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
193 ถนนลำปาง-จามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
52100
โทรศัพท์ 0 5322 1124

วิธีการศึกษาเรียนรู้

สาระเนื้อหา ที่ปรากฏใน บล็อก แห่งนี้ ดำเนินการขึ้นเพื่อเป็นฐานการเรียนรู้สำหรับผู้สนใจในมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู  โดยทางสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้กำหนดวิธีการศึกษาเรียนรู้ ไว้ 2 ลักษณะ
1.การศึกษาแบบต่อเนื่อง   โดยมีเงื่อนไข การเรียนรู้ ดังนี้

1.ท่านต้องเรียนรู้ผ่านฐานการเรียนรู้ที่ www.northeducation.ac.th/etraining/index.php
2.ท่านต้องเป็นสมาชิกในระบบ และลงทะเบียนหลักสูตรนี้ เพื่อร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ กิจกรรมประจำบทเรียน การวัดประเมินผล
3.เข้าศึกษาเรียนรู้ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
    หลังจากท่านศึกษาจบหลักสูตร ระบบ จะอนุมัติผล พร้อมมอบหลักฐานการจบการเรียนรู้ออนไลน์ให้ท่าน ท่านสามารถส่งเอกสารดังกล่าว เพื่อขอรับวุฒิบัตร การฝึกอบรม(การเรียนรู้/การศึกษา)ออนไลน์ จาก สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
2.การศึกษาตามอัธยาศัย
   โดยมีขั้นตอนการเรียนรู้ 2 รูปแบบ
1.รูปแบบระบบสมาชิก
   ซึ่งจะมีลักษณะ คล้ายกับแบบต่อเนื่อง สามารถเข้ารับการวัดผลความรู้ในหลักสูตรได้ แต่ไม่จำเป็นต้องดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ทุกขั้นตอนที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ท่านสามารถเลือกเรียนได้ ตามอิสระ ซึ่งท่านต้องเข้าไปเป็นสมาชิกในระบบและลงทะเบียนหลักสูตรนี้ที่ www.northeducation.ac.th/etraining/index.php
2.รูปแบบเพื่อศึกษาเฉพาะเนื้อหา
   ซึ่งท่านสามารถ เข้าถึง และเลือกสาระเนื้อหา ตามที่ท่านสนใจในหลักสูตรได้ อย่างอิสระ

มาตรฐานความรู้ของหลักสูตร

มาตรฐานความรู้ สาระความรู้
สาระความรู้
สมรรถนะของครู
(๑) ภาษาไทยสำหรับครู

(๒) ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ สำหรับครู


(๓) เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
(๑) สามารถใช้ทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทย เพื่อการสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง
(๒) สามารถใช้ทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ เพื่อการสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง
(๓) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน

คำอธิบายรายวิชา
ทักษะการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารทางการศึกษาจากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ บทความทางการศึกษา ฝึกการใช้พจนานุกรมเพื่อการอ่าน ฝึกทักษะในการอ่าน บันทึก สรุปความ ตีความ ขยายความ รวมทั้งการนำเสนอด้วยวาจา และลายลักษณ์อักษร โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา ศึกษาองค์ประกอบการทำงาน ข้อจำกัดและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ฝึกการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการศึกษา กับการจัดการเรียนการสอน

ผลลัพธ์การเรียนรู้
1. สามารถใช้ทักษะทางภาษาไทย ในการแสวงหาความรู้ นำเสนอความรู้และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.สามารถใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษ ในการแสวงหาความรู้ นำเสนอความรู้และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.สามารถใช้ทักษะพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูล และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดประสงค์การเรียนรู้

   1.ภาษาไทยสำหรับครู
  1. ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษา
  2. วิเคราะห์สภาพปัญหา การใช้ภาษาไทยและเสนอแนวทางแก้ไขได้
  3. ออกเสียงคำที่ใช้ในภาษาไทยได้อย่างถูกต้องตามอักขรวิธีและหลักภษาาไทย
  4. เขียน สะกดคำถูกต้อง ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542

   3.เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
  1. สามารถอธิบายความหมาย ความสำคัญ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้
  2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมการจัดพิมพ์เอกสาร
  3. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นำเสนอผลงานทางวิชาการและใช้ในการจัดการศึกษา
  4. มีทักษะพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูล ข้อความรู้จากอินเทอร์เน็ต เพื่อนำข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
  5. มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลบนเครือข่าย
ขอบข่ายเนื้อหา
ประกอบด้วยเนื้อหา ....... บทเรียน คือ
1. หลักการ